Products

醫療系列熱縮套管

 

MTA - 醫療級半硬質PVDF熱縮套管

MTA - 醫療級半硬質PVDF熱縮套管

MT2 - 醫療級超薄型LDPE熱縮套管

MT2 - 醫療級超薄型LDPE熱縮套管

MTC - 醫療級柔軟型PVDF熱縮套管

MTC - 醫療級柔軟型PVDF熱縮套管

MTE - 醫療級LDPE熱縮套管

MTE - 醫療級LDPE熱縮套管

MTF - 醫療級高柔軟性熱縮套管

MTF - 醫療級高柔軟性熱縮套管